Privacy verklaring Koningfoto.com

Foto Jan de Koning, gevestigd aan Kooikersdreef 610, 7328BR Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.koningfoto.com Kooikersdreef 610 | 7328BR Apeldoorn 0620499672 (31) 0555417550

Jan de Koning is de “Functionaris Gegevensbescherming” van Foto Jan de Koning.

Emailadres: j.de.koning@upcmail.nl

BTW-nummer: 0667.05.290.B.01

KAMER VAN koophandel APELDOORN; 080.70579 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Foto Jan de Koning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Als ouders een of meerdere foto’s bestellen, doen ze dat per email. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen digitale foto’s en foto-afdrukken op fotopapier. Bij digitale foto’s wordt alleen het emailadres gebruikt. Bij fotoafdrukken wordt ook het woonadres opgegeven. Als de foto’s zijn verzonden per email of per post, wordt informatie gegeven over de betaling , wat men wel en niet met de foto mag doen en hoe lang het emailadres en woonadres wordt bewaard. Als ouders foto’s bestellen voor hun zoon of dochter, wordt hun naam niet vermeld. Indien de naam toch wordt vermeld, dan wordt de foto zonder naamsvermelding verzonden of gemaild. De foto is alleen voorzien van een nummer en het copyright van koningfoto.com.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via: j.de.koning@upcmail.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Foto Jan de Koning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om foto’s, goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Foto Jan de Koning neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Jan de Koning) tussen zit. Foto Jan de Koning gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Windows 10 | Photoshop |Norton beveiliging | externe beveiligde harde schijven | Encrypted computer met wachtwoord

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Foto Jan de Koning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Als de geleverde foto’s zijn betaald, worden de adresgegevens verwijderd

Personalia > Bewaartermijn > idem

Adres > Bewaartermijn > idem

Enzovoort > Bewaartermijn > idem

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Jan de Koning verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betreft het verstrekken van foto’s aan de Turnbladen: Gymsport.nl, Turnsupporter en Turngirl. Als foto’s commercieel gebruikt gaan worden, wordt er eerst schriftelijke toestemming aan de ouders / verzorgers of aan de betreffende persoon gevraagd. Als deze toestemming schriftelijk is ontvangen en gecontroleerd, kan dit verzoek pas gehonoreerd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Foto Jan de Koning gebruikt  cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens/foto’s in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar:  j.de.koning@upcmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Foto Jan de Koning zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen, op uw verzoek reageren. Eenmaal verwijderde foto’s kunnen dan ook niet meer bijbesteld worden

Foto Jan de Koning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Foto Jan de Koning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : j.de.koning@upcmail.nl

Hoe ik omga met privacy en portretrecht

Privé-fotoverzoeken om bekende gymnasten zoals Nederlandse kampioenen/Dames/ Heren te verkrijgen, wordt geweigerd omdat ik geen afspraken heb gemaakt met deze top-Gymnasten. Men kan alleen foto’s bestellen van zichzelf, zoon of dochter. Tijdens turnwedstrijden probeer ik zoveel als mogelijk “vrouwonvriendelijke” / "manonvriendelijke" foto’s te vermijden. Bij de selectie van de gemaakte foto’s wordt opnieuw bekeken of de foto’s voldoen aan de ethische waarden. Daarna worden alle verkleinde foto’s voorzien van een copyrightbalk horizontaal net onder het midden. Iedere foto is dan alleen herkenbaar aan het fotonummer en de datum en plaats, namen worden dus niet vermeld. De foto’s worden op deze site (www.koningfoto.com) gepubliceerd. Als ouders of gymnasten foto’s bestellen, ontvangen ze de foto’s in originele en bewerkte staat zonder logobalk en alleen met het fotonummer en copyrighttekst. De foto’s worden verzonden per email. Daarna ontvangt men verdere informatie over betaling en “regels” wat men wel en niet met de foto mag doen.

Mijn foto’s in de Media

In Nederland zijn er 3 tijdschriften actief die ieder op hun eigen wijze de turnsport belichten. Deze bladen zijn:

Gymsport.nl (KNGU) met artikelen gericht op de Gymnastiekverenigingen

Turnsupporter (accent op de oudere gymnasten binnen de diverse Turndivisies)

Turngirl (accent op de kleinste turnmeisjes)

Als fotograaf worden door deze fotobladen en door de KNGU, foto’s besteld voor publicatiedoeleinden. Dat zijn dan haast altijd foto’s die al eerder zijn gemaakt. Daardoor probeert de fotograaf zo veelzijdig mogelijk foto’s te maken van alles wat er tijdens en rond turnwedstrijden/evenementen gebeurt. Als fotograaf denk je, en fotografeer je dus vooruit, omdat je nooit weet welke foto’s er in de toekomst gevraagd gaan worden door deze en eventueel andere media. Je maakt daardoor meer foto’s als alleen de gymnasten zelf.

Makkelijker zou zijn als deze turnbladen vooraf afspraken maken met de fotograaf, wat er gefotografeerd moet worden. Maar, stel dat een opdracht komt van een artikel over blessurepreventie.

Er moeten dan ook blessures gefotografeerd worden in de komende wedstrijd, maar tijdens die wedstrijd gebeurt er niets, dan ben je dus blij als je in je archief toch blessure-foto’s hebt bewaard zonder dat de geblesserde persoon duidelijk in beeld komt.


Waar zijn de foto’s te bekijken/te bestellen?

Deze kunt u hier bekijken/bestellen:. www.koningfoto.com. 

Zodra de nieuw gemaakte foto’s zijn gemaakt, wordt er melding gedaan via Facebook.

Jan de Koning/Koningfoto, Apeldoorn, 25 mei 2018