Algemene voorwaarden

FotografenFederatie (Fotografen Federatie van Nederland)
dd 26 mei 2005

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden
Aw: Auteurswet 1912 [ Nederlandse Auteurswet van 1912 ]
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken die vallen onder de Aw bedoelde dat kan worden gelijkgesteld met de bedoelde fotografische werken.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al of niet identificeerbaar is met het blote oog) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van Boek 6, artikel 231 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Andere partij: de andere partij, zoals gedefinieerd door Boek 6, artikel 231 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Gebruik: kopiëren en / of openbaarmaking in de zin van artikel 1 in samenhang met de artikelen 12 en 13 van de Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na de beëindiging van een overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk .

3. Bieden
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Fotograaf heeft het recht om zijn aanbod in te trekken tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van dit aanbod. De offerte verplicht niet de Fotograaf een deel van de overeenkomst te leveren in ruil voor een evenredige prijs.

4. Prijs
4.1 Indien de partijen geen overeenstemming bereikt over een prijs, dan is de Fotograaf zijn gebruikelijke tarief.
4.2 Indien en voor zover er geen gebruikelijke tarief, door de Fotograaf het tarief vast te stellen in een redelijke en billijke manier, rekening houdend met (i) de tarieven voor vergelijkbare opdrachten, gewoonlijk in de markt tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, met verwijzing naar tarieven van de Fotograaf collega’s, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is, (iii) vergelijkbare tarieven door fotografen in de buurlanden, en (iv) de reikwijdte en de omvang van het gewenste gebruik van het werk door de Wederpartij.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft te besteden en / of hadden te verrichten bijkomende werkzaamheden binnen reden, dan zijn deze kosten en / of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij.

5. Factuur en de betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden. Indien de Wederpartij niet heeft afgewezen de factuur schriftelijk en keerde terug naar de fotograaf binnen tien werkdagen na de datum van rechtens relevante redenen voor te doen, dan de factuur wordt geacht te zijn binding tussen de partijen en de andere partij verliest enig recht te zetten in een claim.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de datum van de factuur.
5.3 De Wederpartij betaalt het verschuldigde bedrag aan de Fotograaf, zonder enige korting of beroep op compensatie, behoudens voor de aftrek van de eventuele aanbetalingen overeengekomen tussen de partijen en eerder aan de Fotograaf.
5.4 Indien de Fotograaf nog niet het verschuldigde bedrag ontvangen binnen de termijn genoemd in 5.2 hierboven, is de Wederpartij in verzuim en derhalve aansprakelijk voor rente tegen het wettelijk tarief verhoogd met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in strijd is met een van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van eventuele schending van het auteursrecht, dan is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van schadevergoeding voor hetzelfde.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk dan ook is verboden totdat de Wederpartij heeft betaald enige uitstaande factuur van de Fotograaf of anderszins voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook met de fotograaf.

6. Audit
6.1 Indien de betaling afhankelijk is op geen enkele manier op feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de financiële administratie van de Wederpartij, dan na een opgave van de Wederpartij heeft de Fotograaf recht op de financiële administratie gecontroleerd door een RA / AA hebben accountant kan hij ervoor kiezen om te benoemen.
6.2 In het geval dat de resultaten van de controle meer dan 2% van de opgave en afrekening van de Wederpartij, dan is de accountant kosten zullen volledig worden betaald door de andere partij. De ander partij is dan ook betalen aan de Fotograaf het verschuldigde bedrag op basis van de juiste informatie nadat deze in rekening is gebracht.

7. Gratis exemplaar
Bij de publicatie van een Fotografisch werk dient de Wederpartij direct en kosteloos aan de Fotograaf een gratis exemplaar van de publicatie.

8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Vanaf het moment dat ze verzonden worden tot het moment dat ze onbeschadigd retour zijn ontvangen door de Fotograaf, Beelddragers zijn op het risico van de Wederpartij.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een wijze die is overeengekomen tussen beide partijen en zijn op het risico van de wederpartij vanaf het moment dat ze worden verzonden.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt de fotograaf beslist een redelijke termijn.
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd op een eerdere datum worden vastgesteld, is de Fotograaf gerechtigd tot verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50%.
8.5 Elke levering, met inbegrip van de levering van een onderdeel van een commissie, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht kan afzonderlijk worden gewaardeerd.

9. Klachten
Klachten inzake het geleverde Fotografisch werk dient te worden gemeld aan de Fotograaf schriftelijk zo spoedig mogelijk, binnen een maximum van tien werkdagen na de levering. De Fotograaf heeft het recht om de afgekeurde werkzaamheden goed werk vervanging binnen een redelijke termijn, tenzij dit zou onevenredige schade veroorzaken aan de andere partij.

10. Bezit / eigendom Beelddragers
10.1 Indien er geen overeenstemming is dat de Beelddragers in het bezit van de Wederpartij, zorgt hij ervoor dat deze onmiddellijk worden teruggegeven na het overeengekomen gebruik aan de Fotograaf, zonder kosten voor de fotograaf. Daarbij te laat of helemaal niet mag niet leiden tot de Fotograaf verlies van enig van zijn rechten.
10.2 Indien Fotografische werken zijn afgeleverd in digitale vorm, de Wederpartij onmiddellijk wissen en / of ze na het overeengekomen gebruik te vernietigen en ze niet op te slaan voor hergebruik. Daarbij te laat of helemaal niet mag niet leiden tot de Fotograaf verlies van enig van zijn rechten.
10.3 Indien een Beelddrager niet wordt teruggebracht naar de Fotograaf binnen vier weken na de overeengekomen periode, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In het geval dat een Beelddrager ontbreekt of beschadigd is, zal de andere partij schade die de fotograaf voor zijn verlies.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen
11,1 ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden dienen te worden teruggestuurd door de Wederpartij binnen tien werkdagen nadat ze werden ontvangen.
11,2 digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, moeten worden gewist of vernietigd door de Wederpartij binnen tien werkdagen nadat ze werden ontvangen.
11.3 In het geval Beelddragers en / of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de Fotograaf te compenseren voor de schade die hij heeft geleden als gevolg.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering aan de Fotograaf oorspronkelijk ingediende Beelddragers, hij zal niet kopiëren en de Beelddragers in welke vorm dan ook, en / of te houden elke ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken, en moet onmiddellijk te vernietigen dergelijke te kopiëren.

12. Reparatiekosten
Indien de codering of andere informatie over een Beelddrager in de controle van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf het recht om de reparatie kosten van de Wederpartij te vorderen. Hetzelfde geldt indien een diapositief is verwijderd uit het frame, hoewel het niet is gepubliceerd.

13. Commissie
13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij te maken en / of levering Fotografische werken.
13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot wanneer de offerte van de Fotograaf is geaccepteerd door de andere partij. Deze aanvaarding kan worden bevestigd door een schriftelijke bevestiging gestuurd door de Fotograaf aan de Wederpartij te worden bewaard door de Wederpartij, of bij het ontbreken van het zelfde, door de feitelijke kennis en toestemming van de andere partij bij de uitvoering van het werk door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat een deel van de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht.
13,4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden en in afwachting van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt ten koste van de andere partij. Ze zullen alleen worden uitgevoerd door de Fotograaf na aparte offerte voor de extra kosten is ondertekend door de andere partij, en keerde terug naar de Fotograaf.
13.5 In het geval dat een opdrachtovereenkomst is geannuleerd door de Wederpartij op welk moment en om welke reden dan ook, is de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met nog niet gemaakte kosten.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij aan de toeleveranciers en derden met wie hij zal werken in de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, inclusief modellen en stylisten te kiezen.

14. Internet
14.1 In het geval dat het gebruik van fotografische werken op het internet is overeengekomen, zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de omvang van de Fotografische werken getoond niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
14.2 De Wederpartij zal geen kopieën maken van de Fotografische werken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Bij de voltooiing van het overeengekomen gebruik, zal de andere partij te wissen of te vernietigen de gebruikte (werk) kopie (ën) van het Fotografische werk.
14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf met onbeperkt gratis toegang tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn om dit te bereiken, dan is de Wederpartij zal ervoor zorgen dat deze worden gemaakt.

15. Copyright
Auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

16. Licentie
16.1 Toestemming voor gebruik door de Wederpartij van een Fotografisch werk vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming in de vorm van een licentie van de aard en de omvang van die door de Fotograaf is omschreven in de offerte en / of de bevestiging van de opdracht en / of de desbetreffende factuur.
16.2 Indien de reikwijdte van de licentie niets is bepaald, wordt zij niet verder gaan dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, voor een doel, oplage en wijze zoals bedoeld door de partijen op het moment dat ze aangaan van de overeenkomst, in overeenstemming met de interpretatie van de Fotograaf.
16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en / of omschreven doel en / of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn verleend, is dat die is opgenomen in de vergunning standaard of die, gelet op de aard en omvang van de overeenkomst, volgt noodzakelijkerwijs uit deze.
16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor beeldmanipulatie, elektronisch of anderszins, kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verkregen.

17. Sublicenties
Tenzij anders is overeengekomen, is de Wederpartij niet gerechtigd om sublicenties te verlenen aan een derde partij.

18. Schending van het auteursrecht
18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de licentievergoeding betalen door de Fotograaf voor een dergelijke vorm van gebruik, beweren zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade claim en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten).

19. Fotograaf krediet
19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk te worden bijgeschreven naast het gebruikt Fotografisch werk, of elders opgenomen in de publicatie met verwijzing naar het Fotografisch werk.
19,2 Niet-naleving van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de licentievergoeding betalen door de Fotograaf voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige schade (waaronder het recht op schadevergoeding voor alle directe en indirecte schade en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten).
19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook het fotografische werk, zorgt hij ervoor dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale / elektronische kopieën, heeft de andere partij er ook voor zorgen dat de volledige metadata dat werd opgenomen in het digitale bestand door de Fotograaf – informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards – worden bewaard.

20. Morele rechten
20.1 De Wederpartij zal altijd voldoen aan de morele rechten van de fotograaf conform artikel 25 (1) (c) en (d) Aw bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk.
20.2 Bij schending van deze morele rechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de licentievergoeding betalen door de Fotograaf voor een dergelijke vorm van gebruik, beweren zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige schade (waaronder het recht op schadevergoeding voor alle directe en indirecte schade en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten).

21. Rechten van derden
21.1 Indien de Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en / of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken met betrekking tot hetzelfde.
21.2 De Fotograaf is verplicht mee te werken aan het opsporen van de personen bedoeld in dit artikel bedoelde.

22. Aansprakelijkheid van de fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de andere partij, tenzij een dergelijk verlies wordt veroorzaakt door de grove nalatigheid of opzet van de Fotograaf of derden die namens hem optreedt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur of, indien en voor zover schade is verzekerd, tot het bedrag van de werkelijk betaalde in het kader van de verzekeringspolis.

23. Faillissement / surseance van betaling
De Fotograaf en de Wederpartij hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de wederpartij faillissement of surseance van betaling. In het geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht om de licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zou zijn met de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

24. Keuze van het recht en het forum
24.1 Alle zaken beheerst door deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
24.2 De Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.
24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

De oorspronkelijke Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer: 78/2005

CONTACT: Jan de Koning Fotografie | Kooikersdreef 610 | 7328 BR | Apeldoorn | Nederland | Tel: 0031620499672 | Mail: info@koningfoto.com
© 2018 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Wat mag wel en niet met de foto's van Koningfoto.com